Επικονιαση σε προστατευμενες καλλιεργειες

Natupol είναι η εμπορική επωνυμία των αποικιών βομβίνων που βρίσκονται συσκευασμένες σε κυψέλες. Το προϊόν είναι κατάλληλο για επικονίαση σε προστατευμένα περιβάλλοντα, όπως θερμοκήπια, σήραγγες και σκηνές. Οι βομβίνοι χρησιμοποιούνται για την επικονίαση καλλιεργειών με ντομάτες και άλλα λαχανικά, καθώς και διαφόρων φρούτων, σπόρων και διαμορφωμένων κήπων. Ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, οι κυψέλες Natupol περιέχουν Bombus terrestris στην Ευρώπη, Bombus impatiens στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, Bombus ignitus/Bombus terrestris στην Ιαπωνία, Bombus canariensis στα Ισπανικά νησιά και Bombus terrestris audax στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Natupol

Η Natupol© είναι το εμπορικό πρότυπο για την φυσική επικονίαση. Η κυψέλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βέλτιστη καρποφορία σε ντομάτες και άλλα λαχανικά, σε φρούτα, σπόρους και διακοσμητικά φυτά, εντός ενός προστατευμένου περιβάλλοντος. Τα γενικά είδη είναι το Bombus terrestris (“great earth bumblebee”) και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, το Bombus impatiens. Η Natupol περιέχει μία αποικία με μια βασίλισσα, εργάτριες και γόνο (νύμφες, αβγά και προνύμφες) και μία μονάδα με ζαχαρόνερο που περιέχει διάλυμα ζάχαρης.
Είναι διαθέσιμοι ειδικοί τύποι κυψελών για συγκεκριμένες καλλιέργειες, εφαρμογές και επιφάνειες.

Minipol

Η Minipol είναι μια ειδική μονάδα επικονίασης με βομβίνους σε μια μικρότερη κυψέλη (σε σχέση με την Natupol) για καλλιέργειες έως 750m2. Η αποτελεσματική επιφάνεια εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και τον αριθμό των ανθών (ρωτήστε τον σύμβουλό σας). 
Η Minipol περιέχει μία αποικία με γόνο (νύμφες, αβγά και προνύμφες) και διάλυμα ζάχαρης.

Βρείτε τον διανομέα σας